Laatste wijziging: 2 april 2023, diverse updates - gegevens 2022 toegevoegd
| Slechtvalken-ZH | Sitemap | FAQ English summary   

Wat doet de werkgroep ?

De Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard Oost (WR-HWo) onderzoekt de verspreiding en het broedsucces van de roofvogels in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard. De resultaten van dit onderzoek gaan naar verschillende organisaties zoals onder andere de WRN (Werkgroep Roofvogels Nederland), SOVON, de ringcentrale, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Sinds begin 2010 vertegenwoordigt de WR-WHo de "Werkgroep Slechtvalk Nederland" in Zuid-Holland en verzamelen we dus zo veel mogelijk gegevens over broedgevallen van slechtvalken in Zuid-Holland.
Sperwer (mannetje) in achtertuin, Puttershoek
Soms bieden we de vogels een helpende hand door nestkasten te plaatsen. Ook proberen we eventuele roofvogelvervolging of het kappen van nestbomen te signaleren.

Bij het onderzoek naar broedende zangvogels e.d. wordt er gesproken van een broedgeval als de zang binnen bepaalde datumgrenzen een voorgeschreven aantal keren is waargenomen.Omdat roofvogels veel heimelijker leven en sommige jaren wel in een territorium verblijven maar dan niet overgaan tot broeden, wordt bij roofvogels specifiek naar een gebruikt nest gezocht. Door directe waarnemingen (b.v. van nestbouw of een prooi naar het nest brengen) of het zoeken na naar sporen (prooiresten, uitwerpselen, veren) wordt getracht het nest te vinden. Bij “daarvoor geschikte” nesten en soorten wordt er ook een nestcontrole uitgevoerd. Bij zo’n nestcontrole wordt er soms alleen in een nest gekeken (bijvoorbeeld met een camera op een lange stok) maar vaak worden in samenwerking met een ringer de jongen geringd. Tijdens het ringen worden de jongen gelijk gemeten en gewogen. Dit levert dan weer gegevens op over leeftijd, legbegin, conditie van de jongen en mogelijke voedselschaarste. Bij een eventuele terugmelding van de ring vertelt het ook iets over hun overlevingskans en hoe de jonge vogels zich verspreiden.
Een jonge buizerd wordt gewogen, nabij de Kiltunnel
De WR-HWo is een onderdeel van de vereniging
Hoeksche Waards Landschap. De HWL zet zich in voor behoud en verbetering van natuur en landschap in de Hoeksche Waard. Diverse activiteiten zijn georganiseerd in werkgroepen zoals onder andere: educatie, planten, zoogdieren, boombeheer en vogels. De WR-HWo is een onderdeel van de vogelwerkgroep.


Dode en gewonde roofvogels

Als u een dode roofvogel vindt zouden wij het op prijs stellen als die aan ons wordt gemeld. Dit geeft mogelijk een verklaring als een territorium ineens niet meer bezet blijkt. We proberen ook de doodsoorzaak vast te stellen. De resten van de vogel worden mogelijk gebruikt voor verder onderzoek. In geval van ingesloten vogels (b.v. in kassen of zelfs door de schoorsteen gevlogen) of gewonde vogels vangen wij ze en brengen we ze eventueel naar de vogelopvang.


Het gebied

Het studiegebied is de oostelijk helft (15000 hectare) van de Hoeksche Waard, een Zuid-Hollands "eiland" ten zuiden van Rotterdam. Het gebied bestaat grotendeels uit cultuurland, met extensieve en intensieve landbouw in vaak grootschalige akkerbouwpolders. Aan de noord en zuidzijde van het eiland zijn nog enkele wilgenbossen, restanten van doorgeschoten wilgengrienden. Aan de noordzijde van het eiland is net ten oosten van de Heinenoordtunnel een bosperceel van 250x1000mtr (zo lang het nog duurt want hier is mogelijk een golfbaan in aanbouw). Behalve nog wat kleine productie bosjes en wat bosjes langse de wegen is er verder niet echt veel bos.
Een uitzonderlijk gebied is het Oudeland van Strijen, grofweg de driehoek tussen WestMaas, Maasdam en Strijen in. Het is 1650 hectare extensief landbouw gebied, deels beheers- en reservaatgebied.
Een ander uitzonderlijk gebied is de AmbachtsHeerlijkheid Cromstrijen, een gebied van 1200 hectare met een verleden van roofvogel vervolging. Dit gebied is privebezit en helaas "verboden toegang" voor leden van de vogelwerkgroep.

Op de onderstaande kaart is het studiegebied met een dikke stippellijn aangegeven: De Hoeksche Waard


Met deze site zal de WR-HWo proberen om continue informatie verstrekken over het wel en wee van de roofvogels in de Hoeksche Waard Oost. Het is de bedoeling om met name tijdens het broedseizoen up-to-date informatie te verschaffen voor een ieder die er in is geïnteresseerd.

Kom dus gerust eens vaker langs op deze site !

Heeft u vragen of opmerkingen ?   Wilt u meedoen ?
Stuur ons een mailtje !

Martin Mollet
(coördinator)
Puttershoek06-12993166
Ronald in’t VeldStrijen078-6744261
Jaap SchellingStrijen-
Dirk GoudswaardPiershil06-53893076
Els MarijsOud-Beijerland06-20641845

Tenzij anders is vermeld, alle foto's en teksten: Martin Mollet