2003: Veel broedende roofvogels, toch een mager jaar !

We vonden dit jaar weer meer buizerd territoria, ongetwijfeld nog het gevolg van het steeds beter bekend raken met het onderzoeksgebied. Helaas verging het niet alle paren even goed. De succesvolle paartjes brachten gemiddeld weinig jongen groot en aardig wat paren haakten ergens halverwege af.
En paar buizerds heeft het lef gehad om een haviksnest van vorig jaar te gebruiken. Waarschijnlijk is de havik de huur op komen eisen: op 1 juni zagen we daar 2 jongen, op 5 juni inspecteerden we het nest en troffen slechts een leeg nest aan !
Tijdens de 1e ronde langs de hoogspanningsmasten (voor de boomvalken) vond ik nog net een broedgeval van een buizerd; op het uiteinde van de onderste traverse zat nog een vliegvlug jong dat nog werd gevoerd door een ouder. Enkele dagen later was het jong uitgevlogen.

Sperwer, 's Gravendeel Het vinden van de haviken ging wat minder voorspoedig: 2 paar bleken er zich in Ambachtheerlijkheid te verschuilen, helaas off-limits voor onze inspecties. Met veel moeite hebben we toch nog een nieuw haviknest gescoord in het griend aan de noordrand van de Hoeksche Waard. Met veel moeite, want het bereiken van dat nest kostte ons zon 4 uur klauterend over bomen, struikelend in anderhalve meter hoge brandnetels en soppend door het opkomend tij.
Een andere havik had een nieuw nest gebouwd in de kruising van twee tegen elkaar gevallen wilgen. Helaas is n boom gaan schuiven en met nest en al naar beneden gevallen. Het nest bevatte minstens n ei.
Helaas zijn we ook een paartje kwijtgeraakt. Het stel van de Heinenoordtunnel is verdwenen mogelijk is een van de vogels dood gegaan

Dit jaar hebben we ook weer een groeiend aantal sperwers gevonden. Helaas had de ringer weinig tijd in de cruciale periode en toen hij wel kon regende het verschrikkelijk. Daardoor zijn al de sperwerjongen ongeringd uitgevlogen. Helaas.
Wel heel opmerkelijk was een sperwernest dat werd gevonden in Den Bommel (buiten de Hoeksche Waard). Het nest zat in vrijwel alleenstaande populier langs een weg, niet een plek waar je een sperwer verwacht. Dit maakt het zoeken niet eenvoudiger.

Het torenvalkonderzoek is dit jaar anders aangepakt. Vorig jaar werden vaak alleen de kasteigenaren aan het einde van het seizoen bezocht of gebeld om ze te vragen wat er in dat jaar was voorgevallen. Dit jaar zijn er systematisch nestkast inspecties gedaan m.b.v. een webcam op een telescopische buis. Er blijkt dan toch dat er nogal wat eieren tijdens het broedseizoen niet uitkomen of gewoon verdwijnen.
We hebben de jongen van 3 nesten geringd (waaronder n nest met 6 jongen). In n kast liep het niet zo goed af met de jongen. 2 Jongen werden levend terug gevonden in de buurt van de kast met beide n poot die sterk naar buiten stond, haaks op de normale positie. En jong was er zo slecht aan toe dat hij nog maar 180gr woog toen we hem (uitgevlogen en uitgegroeid) terugvonden. Toen we hem halfwas ringden woog hij 240gr ! Beide jongen zijn helaas doodgegaan. Ook lag er nog n jong dood in de kast. Laten we hopen dat het vierde jong meer geluk heeft gehad. Leuk was nog dat er in een andere torenvalkkast een ransuil broedde.

De bruine kiekendieven zijn dit jaar op basis van verzamelde meldingen van verschillende mensen gebaseerd. Ronald vond bij toeval (tijdens het maaien) nog een nest van een bruine kiek. De 2 jongen van dat nest zijn ook geringd.

Broedgevallen van een boomvalken vaststellen valt helemaal niet mee, gelukkig zijn er nog 3 nesten ontdekt. Ook werden er nog regelmatig n of twee exemplaren nabij Maasdam / Puttershoek en in de Polder Oud Bonaventura gezien, maar daar hebben we geen nest bij kunnen vaststellen. Inspectie van torenvalkkast m.b.v. een webcam op telescopische stok. Foto: Jaap Jan Leeuwenburgh In de buurt van Mookhoek moet ook nog een geslaagde broedpoging hebben plaatsgevonden want daar werden ook meermalen nog 2 jongen gezien. Dit najaar zullen alle hoogspanningsmasten worden gereinigd en ongetwijfeld ook de oude kraaiennesten verwijderd. Ik ben benieuwd wat voor een invloed dit heeft op de boomvalken volgend jaar. Boomvalken gebruiken vaak oude kraaienesten.

Heel even leek het er ook op dat er een slechtvalk zou gaan broeden in de kast aan het Haringvliet. Helaas is dit niet in een succes geindigd. Het gaat landelijk steeds beter met de slechtvalk (17 territoria t.o.v. 12 vorig jaar): misschien volgend jaar meer geluk ?


Prooien
De volgende prooien zijn gedetermineerd:
Buizerd 3x haas, 1x grutto, 8x mol, 1x konijn, 3x waterhoen, 4x fazant, 1x merel, 4x wilde eend, 2x spreeuw, 1x kievit, 1x meeuw, 1x bruine rat, 1x jonge uil, 1x specht.
Havik grutto, ekster
Torenvalk merel, witte kwik, div. kikkers


Vervolging
Helaas zijn er zowel in als buiten de Hoeksche Waard weer enkele verdachte dingen geconstateerd:
* In het noordelijke deel van het Oude Land vonden we een nest van een buizerd dat bij inspectie een vernield ei bleek te bevatten, het was vooral verdacht omdat de boom al eerder beklommen leek.
* Op Schouwe-Duiveland is geconstateerd dat er 6 buizerdnesten en 8 bruine kiekennesten zijn leeggehaald.
* Er werd eind december een hele lichte buizerd aan de oostzijde van de Kiltunnel gevonden, deze buizerd had sporen van hagel in zijn verendek.
* Aan de Oosterse laagjes werd een dode bruine kiek gevonden met hagelgaten in de schedel.


De feiten van 2003
Er zijn in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard 87 broedgevallen geconstateerd, mislukt en succesvol.
Daarvan zijn 51 (31xBu, 4xHa, 9xSp, 3xTv, 1xBrK, 3xBv) nestkaarten ingestuurd.
Van de nieuwe lichting zijn 46 jongen (24xBu, 6xHa, 14xTv, 2xBrK) geringd.

2003 Actieve Territoria Succesvolle Paren Aantal Jongen Gem. Aantal Jongen Landelijk Gem. Aantal Jongen
Buizerd 35 19 28 1,5 1,7
Havik 6 3 6 2,0 2,5
Sperwer 9 8 23 2,9 3,8
Boomvalk 3 3 6 2,0 2,3
Bruine Kiek 17 8 14 1,8 3,1
Torenvalk 17 11 35 4,0 4,0
Totaal 87 50 112 - -

Gebaseerd op de lage reproductie (aantal uitgevlogen jongen per succesvol paar) lijkt dit jaar weer niet een erg voedselrijk jaar geweest te zijn.